Classic Miter

Kinston White with Glaze
Kinston White with Glaze